Gunung Berembun


*Deklarasi: Denganinisayabersetujudanmengakubahawasemuamaklumat yang diberikanbenar. Saya juga memberikankebenarankepadapihak "Gununghub" untukmenyimpan data peribadisayauntuktujuankeselamatansepanjang program iniberlangsung.Sekiranyakecelakanberlakuketika program ataskecuaiansayasendiri,sayatidakakanmembuatsebarangtuntutankepadaPihakPenganjurGununghubdantidakakanmenimbulkanisu yang menyalahkan mana-mana pihak. Saya juga fahamakanpolisipemulangangununghubsepertidi lampirkan. Sekiranyasayamenarikdiritanpapenganti, Pihakpenganjurberhakmenyimpan deposit ataubayaranpenuhsayasebagaisyaratmengesahkanpenyertaansebelumini*

* Declaration: I hereby agree and acknowledge that all information provided is true. I also give "Gununghub" permission to keep my personal data for security purposes throughout the program and i also understand the return policy as attached. If I withdrawfrom program without a replacement participant, Gununghub reserves right to keep deposit my full deposit or payment as a condition of confirming my previous participation.